Редакція журналу

Головний редактор

Б.А. Герасун

Редакційна колегія

 • В.І. Вдовиченко (Львів)
 • Ж.І. Возіанова (Київ)
 • О.Б. Ворожбит (відповідальний секретар, Львів)
 • О.А. Голубовська (Київ)
 • А.М. Задорожний (Львів)
 • Б.С. Зіменковський (Львів)
 • О.М. Зінчук (Львів)
 • М.К. Мамєдов (Баку, Азербайджанська Республіка)
 • В.Ф. Марієвський (Київ)
 • Г.А. Мартинюк (Рівне)
 • Л.В. Мороз (Вінниця)
 • Є.В. Нікітін (Одеса)

Редакційна рада

 • М.А. Андрейчин (Тернопіль)
 • І.А. Боброва (Київ)
 • К.І. Бодня (Харків)
 • Н.О. Виноград (Львів)
 • Б.М. Дикий (Івано-Франківськ)
 • Г.М. Дубинська (Полтава)
 • Т.Н. Лопаткіна (Москва, Росія)
 • Ю.І. Мазур (Львів)
 • В.П. Малий (Харків)
 • М.І. Михайлов (Москва, Росія)
 • М.С. Регеда (Львів)
 • С.І. Ткачук (Львів)
 • С.В. Федорченко (Київ)
 • Н.В. Харченко (Київ)
 • В.В. Чоп’як (Львів)

Друк:

ФОП Прокопович С.А.
Ідентифікаційний № 3133621575
вул. Наукова, 30
м. Львів, 79010
тел.: (0322) 63-52-30
e-mail: machina_of_madness@yahoo.com

Літературний редактор:

Ольга Дорошенко

Технічний редактор:

Сергій Прокопович

Матеріали друкуються українською та російською мовами.
Рукопис рецензується.
Редколегія залишає за собою право редагування.
За вірогідність інформації та реклами відповідають автори та рекламодавці.

У разі передруку – обов’язкове посилання на журнал!
Рекомендовано до видання Вченою радою ЛНМУ ім. Данила Галицького
(протокол №5-ВР від 25.06.09)

Здано на складання 29.06.09.
Підписано до друку 30.06.09.
Папір офсетний. Друк офсетний.
Наклад 500 прим.

Журнал засновано у 2008р.
Виходить щоквартально.
Підписний індекс 37421

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 13915-2888P.
Засновники і видавець:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Благодійний фонд “Антигепатитний Центр імені С.П. Боткіна”.