Умови публікації матеріалів у журналі

1. Статті публікуються українською або російською мовою.

2. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою. Під текстом підписи авторів (окремо необхідно вказати ім’я, по-батькові, посаду, науковий ступінь, вчене звання автора(ів), адресу, телефон/факс, електронну адресу для спілкування).

3. Авторський оригінал складається з двох примірників (одного – на папері, другого в електронному вигляді). Стаття друкується на аркуші формату А4 (210 х 297 мм.), через 2 інтервали (28 – 30 рядків на сторінці, 60 – 65 знаків у рядку). Електронний варіант необхідно надсилати на магнітних носіях, компакт-диску, чи електронною поштою. Файли повинні бути записані у форматі Microsoft Word 2003-2007 (*.doc, *.docx). Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати у єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі *.jpg (розміром не менше ніж 300 dpi).

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи малюнки, літературу, резюме, не повинен перевищувати 10 сторінок; обсяг огляду літератури, лекції – 12 сторінок; короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок; інших повідомлень (ювілеї, події) – 2 сторінки.

5. Структура основного тексту повинна відповідати загальноприйнятій структурі наукових статей. На першій сторінці вказують: УДК, назву статті, прізвища та ініціали авторів, назву установи, де працюють автори (у разі, якщо автори працюють у різних установах, тоді після прізвища автора цифрою у ступені позначають належність до певної установи – напр. А1, В2), ключові слова.

  • Оригінальні дослідження повинні містити розділи: вступ, матеріали і методи, результати досліджень, обговорення результатів, висновки, літературу. Кожен із цих розділів тексту слід відокремити.
  • У заголовку статті зазначають УДК, назву роботи великими літерами, ініціали та прізвище(а) автора(ів), назву установн, де робота виконана.
  • Усі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ).

6. До статті додається рішення комісії з питань етики про дотримання етичних та морально-правових аспектів проведення клінічного випробування, в якому вказано, що експеримент відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про лікарські засоби» та норм, що застосовуються у міжнародній практиці – правил ICH GCP, Гельсінської декларації (1964), директивам Ради Європи від 24.11.1986 з догляду та використанню лабораторних тварин для експериментальних процедур. Експерименти на тваринах повинні включати детальний опис всіх препаратів та процедур які використовувались.

Ця інформація повинна бути описана в розділі «Матеріали та методи». Дані про експерименти на людях повинні включати заяву, про повне розуміння, детальне ознайомлення пацієнта з умовами експерименту, його згоду та погодження з комітетом з етики.

До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті (незалежно від мови оригіналу):

  • у роботі кількох авторів (не більше чотирьох) вказують усіх авторів. У працях численнішого колективу вказують прізвища перших трьох, а решту зазначають – “та ін.” “и др:’, “et аl”;
  • схема опису книги: автори, назва (підзаголовок) / відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальних установ. – яке за порядком видання:, чи є переробки та доповнення. – місце видання: видавництво, рік видання. – сторінки;
  • схема опису окремого тому з багатотомного видання: автори, назва: (підзаголовок). – номер тому, яке за порядком видання, чи перероблене і доповнене. – місце видання: видавництво, рік видання. – сторінки;
  • схема опису частини (розділу) книги чи статті у збірнику: автори, назва матеріалу / / автори книги (редактор), назва книги. – місце видання, рік видання. – на яких сторінках вміщено матеріал;
  • схема опису статті з періодичного видання: автори, назва статті / / Назва видання. – рік. – том (випуск, номер), – сторінки на яких вміщено статтю;
  • схема опису авторефератів дисертаційних робіт: автор. повна назва теми: на здобуття якого наукового ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат, – місце видання, – рік видання. – кількість сторінок.

7. До статті необхідно додавати резюме (не більше ніж 1/3 сторінки) українською або російською, та англійською мовами (резюме англійською мовою – 3000-3200 знаків). Резюме оформляти за такою схемою: УДК, назва роботи, прізвище(а) авторів, ключові слова, основний текст.

8.Порядок рецензування статей.

Усі матеріали, подані до друку, рецензуються і обговорюються редакційною колегією. Після обговорення та оцінки представлених матеріалів, статті скеровуються на рецензування (мінімум два анонімних рецензенти, призначення здійснюється на розгляд редакційної колегії журналу. На основі одержаних рецензій науковою радою журналу узгоджується відповідне рішення про можливість публікації роботи:

прийняти до друку у редакції автора;
прийняти до друку із мінімальними змінами та правками із погодженням з автором роботи;
прийняти до друку після повного перегляду та внесення змін автором роботи;
відмовити у публікації роботи.
Рецензування представлених статей триває 1 місяць від дня надсилання рецензенту.
Редакція залишає за собою право редагування статей, відмову в публікації, що не відповідають профілю журналу та правилам оформлення. Авторський гонорар не виплачується. Авторам надсилаються відбитки статей, рукописи не повертаються.

Статті надсилати за адресою:

Редакція журналу “Гепатологія”,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,

кафедра інфекційних хвороб,

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 54.

e-mail: hepatology@i.ua